محمدتقی سبزواری
طبیعی بود که معلمان پاسخ مثبت به دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان مبنی بر تحصن در ۲۲ مهرماه بدهند. معلمان از مسائل مهمی در رنج اند. درد معلمان درد نادیده شدن است.
فشار اقتصادی طی چند ماه گذشته، دلیل مضاعفی برای این تحصن هماهنگ بود. رمضانزاده دستگیر شود یا نشود، این تحصن شکل می گیرد . این اعتراضات قائم به شخص نیست . خیلی از کسانیکه امروز تحصن کردند رمضانزاده را نمی شناسند.
آموزش و پرورش دو اداره مجزا در ساختار تشکیلاتی خود تعریف کرده است که بنده بعنوان یک نیروی صف هرگز به ارزش آنها پی نبرده ام . اینها بجز تهیه پرونده های رنگارنگ و زیبا و قراردادن گزارشات متنوع از معلمان چکار می کنند؟. منظورم واحد حراست و ارزیابی عملکرد است. آموزش و پرورش با این کمبود نیرو، چگونه تراکم نیرو در این دو واحد را توجیه می کند؟.
بعضاً بیکار و دنبال سوژه می گردند .

بدنبال توئیت وزیر مبنی بر شناسایی افراد بازمانده از تحصیل ما اعلام همکاری کردیم . بلافاصله از اقصی نقاط استان ، تماس می گرفتند که شما چکار دارید. عمومأ هم الحمدالله بجز بخشنامه از هیچ چیز خبر ندارند و اطلاعات شان سوخته است.
امروز علی رغم استقبال کم نظیر از تحصن در مدارس، با ترساندن مدیران سعی در یافتن سوژه و تهیه گزارش کردند . هر فعال صنفی غایبی را متهم به تحریک معلمان کردند . بالفرض که دانستید کدام مدیر و یا کدام معلم نقش موثرتری در تحصن داشته است، می خواهید و چه می توانید بکنید؟. چرا در این بحبوبه جنگ اقتصادی، هزینه تلفن و خودکار و کاغذ را بر بودجه فقیرانه آموزش و پرورش تحمیل می کنید.‌ من مانده ام چرا مرکز حراست وزارتخانه با همکاری وزارت اطلاعات ، کلاس های توجیهی و آموزشی برای پرسنل خود برگزار نمی کند.
بنظرم حراست و ارزیابی عملکرد باید بفکر برخورد با معاونین اداراتی باشد که بوی گند فساد اخلاقی شان فضا را مشمئز کرده است. بر این باورم که این واحدها ضمن پاکسازی خود از انحرافات مالی، تیزبینانه مفاسد مالی را رصد کند. کارت های هدیه تهیه شده از محل مشارکت های مردمی به دوایر تقدیم می شود ولی حراست و ارزیابی فقط بفکر آنند که چه کسی در تحصن شرکت کرده و چه کسی شرکت نکرده است.
پیشنهاد می کنم از آنجا که خواب مومن عبادت است، این دوایر همانطور که با مناعت طبع تخلفات مالی و اخلاقی را نادیده می گیرند، در مقابل اعتراضات معلمان نیز تواضع بخرج دهند و سکوت اختیار کنند .

دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah