خواست های معلمان اعتصابی: ما فرهنگی هستیم به پایین بودن حقوق و دستمزدفرهنگیان معترضیم دوشنبه23 مهر97