عبدالرضا قنبری معلم، شاعر،مترجم و منتقد ادبی ظهر روز شنبه ۲۱مهر ماه ۹۷ بازداشت شد
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah