دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ کشاورزان اصفهانی
درمحل سدزاینده رود،دراعتراض به خشکاندن این رودخانه وعدم رسیدگی مسئولین به برداشتهای بی‌رویه وعدم توقف طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع کردند.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah