تحصن معلم مدرسه روستای خشکه دول سنندج همراه با شاگردانش

دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷