فراخوان بازنشستگان به تجمع سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷ ساعت ۱۰ صبح مقابل سازمان برنامه و بودجه
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah