«آمریکا هر کاری خواسته علیه ما انجام داده است نه قبل از ۱۳آبان قبل از ۱۳ مهر انجام داده و همه کارها را کرده است. چیزی به نام ۱۳آبانی نیست که مردم را نگران بکند و همه اش تبلیغات است.

23 مهر 97