اولياى دانش آموزان دبستان روستاى چشميدر از توابع سروآباد در اعتراض به تعداد كم معلمان روستا

 

براى سومین روز اعتصاب كرده و كودكان خود را به مدرسه نفرستادند.

 
24مهر97 سه شنبه
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah