صبح روز سه شنبه ۲۴مهر ۹۷ کشاورزان زحمتکش دراصفهان در اعتراض به قطع حق آبه و خشک شدن آب زاینده رود برای چندمین روز پیاپی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah