صبا کردافشاری و یاسمن آریانی که در تظاهرات مردادماه  97مقابل تئاتر شهر بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند واکنون در زندان قرچک نگهداری می‌شوند.

24 مهر 97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah