تجمع اعتراضی دانش آموزان اصفهان مقابل آموزش و پرورش
جهت وقت کم آزمون سراسری کنکور
صحبت یک دانش آموز:نسل ما نسلی نیست که دیگه ساکت بمونه وهرغلطی خواستن بکنن
24 مهر97سه شنبه