روز گذشته سه شنبه  ۲۳مهر97

«امین عظیمی» از فعالان صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی الیگودرز بازداشت شده است .

 
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah