فراخوان سنديكای آزاد و مستقل رانندگان و كاميونداران غرب ايران

آغاز اعتصاب رانندگان،کامیونداران و تاکسیداران

در اعتراض به گرانی و درآمد پایین

دوشنبه ۳۰ مهرماه

متن بیانیه

ما اعضای هيات مؤسس سنديكای آزاد ومستقل رانندگان و كاميونداران غرب ايران كه از هفته گذشته اعلام موجوديت كرديم، روز سی مهر ماه را در همبستگي با كاميونداران و رانندگان سراسر كشور، آموزگاران اعتصابی و متحصن ، دانشجويان شجاع و جبهه متحد دانشجويي و رانندگان بخش درون شهری مثل تاكسی رانان زنجانی، روز اعتصاب سراسری بخش حمل ونقل ايران اعلام ميكنيم.
وبرای جلو گيري از هر گونه شبهه افكنی  منصور اسانلو آخرين رييس هيا ت مديره سنديكای كارگران شركت واحد تهران را نماينده و سخنگوی خود اعلام ميكنيم .
هيات مؤسس سنديكای رانندگان و كاميونداران غرب ايران .

٢٤ مهر

١٣٩٧ رانندگان وكاميونداران اراك، ملاير، همدان، سنندج ،شازند، سقز، زنجان ، قزوين
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah