به گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان مسعود ضیائی فعال دانشجوی کرد در تاریخ ١٨ مهر١٣۹۷در سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل گردید و هنوز از محل نگهداری وی خبری در دست نیست.
بنابه این گزارش نیروهای لباس شخصی و امنیتی به محل کار مسعود ضیائی حمله کرده و همه وسایل شخصی وی را اعم از کامپیوتر و موبایل وی را با خود برده اند .
مطابق این خبر ماموران امنیتی رژیم اقدام به دستگریهای گسترده ای در شهرهای کرد نشین ایران کرده اند و دستگیری و بازداشت مسعود ضیائی از جمله آنهاست و تاکنون هیچ کدام از از اعضای خانواده از وضعیت وی و محل نگهدار او خبر ندارند .
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah