صادق قیصری دانشجویی که در شب حادثه‌ی گلستان هفتم در یکم اسفند سال گذشته بازداشت و همراه با صدها درویش گنابادی به زندان فشافویه منتقل شده بود در اعتراض بازداشت ظالمانه و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. او ۱۷ روز است که غذا نخورده و کلیه اش عفونت کرده است.

27 مهر97