رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر دادگستری استان مرکزی مستقر در اراک صادر شد. رای دادگاه بدوی تائید شد. با این توضیح که رای محکومیت بنده و آقایان علی باقری وعباس صفری بدون تغییر تائید شد.سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست(یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای اخلال در نظم، دو سال برای نشر اکاذیب، البته آقای علی باقری شش ماه حبس هم برای توهین به نیروی انتظامی محکومیت دارد)
احکام بقیه محکومان و از جمله شش موکل بنده به مدت ۵ سال تعلیق شد!
قلم اگر از بیداد ننویسد قلم باد!
محمد نجفی وکیل دادگستری
شازند۲۶/۷/۱۳۹۷