در یک آکسیون خانوادگی همسر و فرزندان معلم زندانی اسماعیل عبدی که بنا بر قانون می تواند به صورت مشروط از زندان آزاد شود، اما کماکان در حبس می باشد؛ خواستار آزادی وی شدند.
گفتنی است که وضعیت جسمی آقای اسماعیل عبدی وخیم می باشد و از بیماری کلیه و دردهای مزمن ناشی از شرایط زندان رنج می‌برد.

یکشنبه ۲۹ مهر ۹۷