مقاله‌ای از روزنامه المواطن-۲۸مهر۹۷

با گذشت نزدیك به ۴۰سال از عمر رژیم ”ولایت فقیه“ در ایران مقاومت ایران گزارشی ارائه كرد و وضعیت تهران را بد توصیف نمود و این گزارش- كه توسط مقاومت ایران و از مقر اصلی آن در پاریس منتشر شده است- میزان اعتراضات و اعتصاباتی كه فقط طی یك ماه بوقوع پیوسته است را گزارش می‌كند و بخاطر واقعیت وضعیت بد كشور، صحبت از دستاوردهای مثبت جمهوری اسلامی بتدریج ناپدید می‌گردد .

این گزارش فقط در اكتبر جاری وقوع حداقل ۳۳۲ اعتصاب و اعتراض با میانگین ۴۷ اعتراض در یك روز را رصد كرده است .

همه از رژیم در ایران خشمگین هستند!
دلیل بحرانهایی مستمری كه رژیم ایران با آن روبروست دیگر تحریمهای آمریكا بر علیه ایران نیست. این رژیم در مقابل نسل جدیدی از مردم قرار گرفته است كه دیگر با ادبیات گذشته زندگی نمی‌كنند و نسبت به نسل پدرانشان آرزوهای بزرگی دارد و همین امر رژیم حاكم بر ایران را قبل از مشكل خارجی در مقابل مشكل داخلی قرار می‌دهد.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد كه ادامه اعتراضات در سراسر کشور یک زنگ هشدار دهنده است و نشان میدهد كه شهروندان و بویژه طبقات متوسط و پائین تر كه بالاترین بار فشار اقتصادی را متحمل شده و فرسوده می‌شوند، انعطاف خود را از دست داده اند.

یكی از مهمترین علائم و شاخصهایی كه احتمال سرنگونی رژیم ایران را افزایش می‌دهد نابودی زیر ساختها و اقتصاد و فرهنگ است كه دلیل آن گسترش فساد سیاسی و درگیری میان مقامات ایران است و این امر ما را به این سمت سوق می‌دهد كه بگوییم تمامی این عوامل به مثابه فتیله‌ای است كه بزودی زیر پاهای رژیم منفجر می‌شود.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah