به گزارش رادیو فرانسه ۲۸ مهر ۹۷حسین راغفر یکی از اقتصاد دانهای رژیم بزرگترین معضل اقتصادی کشور را نظام تصمیم گیری دانسته که به گفتۀ او شکل دهندۀ «اقتصاد رفاقتی» و «حافظ منافع دوستان، بستگان، خانواده و احزاب» در قدرت است.
حسین راغفر گفته است که این نظام تصمیم گیری سودجوی صاحبان قدرت تعیین کنندۀ نرخ ارز است. همین نظام تصمیم می گیرد که مثلاً منابع نفتی کجا باید مصرف شود.
وی افزوده است که دولت و مجلس مشترکاً در مورد نرخ ارز تصمیم می گیرند و در نتیجۀ این تصمیم گیری صد هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب صاحبان صنایع پتروشیمی رفته است. به گفتۀ او وضعیت کشور اکنون از مرحلۀ بحران گذشته و به آستانۀ فاجعه رسیده است. نماد این فاجعه به گفتۀ راغفر قحطی و انواع شورش های در راه است. او افزایش خودسوزی و افسردگی و همچنین رشد مهارگسیختۀ جرایم و تشدید ناامنی از جمله ناامنی اقتصادی و بالاخره فرار مغزها را از مصادیق یک شورش عمومی خوانده و افزوده است : کارگری که حقوق نمی گیرد راهی جز شورش ندارد.
راغفر گفته است که نرخ تورم در مهر ماه جاری به ۵۰ درصد رسید و تا پایان سال به ۸٠ تا ۹٠ درصد بالغ خواهد شد. او افزوده است که این جامعه با این وضعیت قابل دوام نیست. در این رابطه باید از حافظ شیرین کلام مدد گرفت و گفت: ساقی به جم عدل ده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند! شورش و قیام ملی حق مردم ایران و تنها راه نجات از این فاجعه است.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah