غارت شدگان موسسه پدیده شاندیز در مشهد در اعتراض به غارت پولهایشان
روزشنبه ۲۸ مهر۹۷ مقابل محل برگزاری نشست خبری مدیر عامل این موسسه تجمع اعتراضی برگزارکردند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah