روز دوشنبه 30 مهر 97 کشاورزان زحمتکش ورزنه ای در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات شان از جمله حق آبه دست به تجمع اعتراضی در سبزه میدان ورزنه زدند.

 

روز دوشنبه ۳۰ مهر۹۷ جمعی از دانشجویان دکترای غیرپزشکی در اعتراض به مشکلات شغلی خودشان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

DqGe3MNX0AA059l.jpg

دوشنبه ۳۰ مهر ماه، فعالان مدنی و ساکنین در ده ونک تهران در اعتراض به تخریب خانه هایشان و واگذاری آن به دانشگاه آزاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

DqGIL_kWsAAxVr0.jpg

روز دوشنبه ۳۰ مهر۹۷ ردشدگان استخدامی در آموزش وپرورش در اعتراض به عدم قبول برای استخدام در آموزش وپرورش در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع-اعتراضی-متقاضیان-استخدامی-آموزش-و-پرورش-در-اعتراض-به-عدم-استخدام-خود.jpg

 

جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف در این دانشگاه تجمع کردند.

30 مهر 97 دوشنبه

iusnews (3).jpg