دکتر فرشید هکی حقوقدان واقتصاددان و فعال محیط زیست یکشنبه 29 مهرماه 97بطرز فجیعی بدست نیروهای جنایتکار امنیتی در خانەاش بقتل رسید.
وی هفتەی قبل بە چند نفر از یارانش گفتە بود کە از طرف نهادهای امنیتی رژیم ايران مورد تهدید قرار گرفتەام.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah