ندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل نامه ای در حمایت از زندانیان اعتصاب غذا کننده زندان مرکزی اردبیل نوشتند. متن کامل این پیام :

زندانیان از تأمین جانی برخوردار نیستند.
مطلع شدیم که همزنجیران ما در زندان مرکزی ارومیه با تیزی مجروح شدند و مسئولان زندان به جای پاسخگویی؛ با حمله گارد پاسخ زندانیان را دادند. ما نیز تجارب بسیار از این دست داریم. همگان می دانند که ما زندانیان در زندانهای ایران تامین جانی نداریم.
هفته پیش آرش صادقی را که دست عمل کرده اش بدلیل عدم رسیدگی عفونت کرده در بیمارستان جلوی چشم همه کتک زدند. حال هم زندانیان ارومیه را مجروح کردند. پیش از این نیز بارها و بارها ما را به شدیدترین شکل زدند و بریدند و دست و پا شکستند و چشم کور کردند. اما کسی پاسخی نداد.
این جانیان باید پاسخگوی اعمال خود باشند. ما زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل از زندانیان سیاسی ارومیه که چند روز است مردانه با بدن زخمی در مقابل این اعمال وحشیانه ایستاده؛ اعتصاب غذا کرده و خواهان تغییر این وضعیت شدند حمایت می کنیم.
از عموم مردم ایران و بخصوص خانواده های زندانیان سیاسی میخواهیم که صدای زندانیان باشند و نگذارند که این جانیان هر عمل وحشیانه‌ای را در زندان انجام بدهند.

زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل
مهر۹۷


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoona