تظاهرات گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در بروکسل مقابل مقر اتحادیه اروپا در اعتراض به سیاست مماشات دولت های اروپایی در قبال تروریسم رژیم ایران
دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoona