قصابی های جنوب تهران از روی آوردن مردم به خرید گوشت قسطی با کارت ملی خبر می دهند.

بنابه این خبر قصابی‌ها در ازای دریافت کارت ملی افراد به آنها گوشت قسطی می‌فروشند.

اول آبان 97
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah