کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷ اعتصاب خود را از سر گرفتند. آنها با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان آخرین اعتصاب خود و عدم تحقق عملی خواستهایشان اعتصاب خود را از سر گرفتند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هنوز دستمزد ماههای مرداد، شهریور و مهر ماه سال جاری را دریافت نکرده اند و بدلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی، تمدید دفترچه های درمانی آنان نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. به گفته کارگران علیرغم گذشت دو ماه از وعده های کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه و پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و همچنین تبدیل وضعیت کارگران، تاکنون هیچ یک از کارگران این مجتمع به خواسته های خود نرسیده اند. کارگران معترض با از سرگیری اعتصاب و تجمع خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، توقف تکه پاره کردن شرکت، پرداخت همه مطالبات معوقه از سال ۹۴ تا ۹۶، قراردادی شدن کلیه پرسنل بر اساس قوانین، پرداخت 8 ماه پول بن معوقه و پاداش سه سال بهره برداری، افزایش بدی آب هوا و حق همسر و حق ایاب و ذهاب و حق مسکن، پرداخت کلیه معوقات سه سال اعم از لوازم التحریر و لباس کار، پرداخت حق بیمه سابقه کارکنان و سنوات و برگزاری آزادانه مجمع عمومی سندیکا و رسمیت فعالیتهای آن، شدند.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah