بازداشت شدگان از جوانان شهر اهواز هستند که نام و مشخصاتشان به قرار زیر می باشد:

۱-ناجی سليمی(كعبی) فرزند سلمان از اهالى روستاىً بيت محميد شهرستان شوش
۲-يحيى سليمی(كعبی) فرزند ناجی از اهالى روستاى بيت محميد شهرستان شوش که همراه پدرش بازداشت شده است.
۳-محمد رضا جلالی ۲۶ساله فرزند حسن، متاهل، از اهالى كوی ابوذر شهرسوسنگرد در روزهاى اخير توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
۴-انور عاشوری ۲۶ ساله فرزند درچال از اهالى روستاى بيت عاشور شهر شادگان,بازداشت توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah