گفته می شود نعمت چراغی جوان ٣٠سالە در سرابلە استان ایلام زیر شکنجە نیروی انتظامی در حالی کشتە شد کە اشتباھی دستگیر شدە بود.

مامورانی که مرتکب این جنایت شده اند را منتقل کرده اند در حالیکه بایستی دادگاهی و مجازات شوند. انتظار چنین چیزی در نظامی که مجرمین جنایتکار بر کرسی قضاوت و حکومت نشسته اند انتظاری عبث و بیهوده است.

مردم خود بایستی با اعتراض و اعتصاب و نهایتا قیامی که مانند قیام روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن رژیم شاه را ساقط کرد این رژیم را ساقط و حاکمیت مردمی و عدالت برقرار کنند. قیامی سازمانیافته و دارای رهبری مشخص می تواند این امر را محقق کند.

5 آبان 97

 
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah