روز شنبه ۵ آبان ۹۷ بیدادگاه رژیم در اراک برای ۱۵ تن از از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند حکم شلاق و حبس صادر کرد. صدور شلاق و حبس و شلاق برای کارگران شرکت هپکو توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری رژیم در اراک صادر شد و این ۱۵ کارگر زحمتکش جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره که به صورت گروهی صادر شده به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
اسامی کارگران و محکومیت آنها :
۱- امیرهوشنگ پور فرزانگان – معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران به تظاهرات، اخلال در نظم عمومی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۲- مرتضی عزیزی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، هدایت تجمعات غیر قانونی کارگران – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۳- حمیدرضا احمدی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، معاونت در جرم از طریق تحریک شرکت کنندگان به اخلال در نظم عمومی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۴- مهدی عابدی – در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تظاهرات غیر قانونی – یک سال و ۷۴ ضربه شلاق
۵- بهروز ولاشجردی- در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تظاهرات غیر قانونی، تحریک کارگران به اغتشاش در فضای مجازی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۶- ابوالفضل کریمی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیرقانونی، معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران به تظاهرات، تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار و چاپ و نصب بنرهای اعتراضی – دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۷- یاسر قلمی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق طراحی تجمعات – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۸- امیر فرید افشار – مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تظاهرات غیر قانونی، معاونت در اخلال و نظم عمومی از طریق تحریک و تشویق کارگران، تبلیغ علیه نظام از طریق تاسیس گروه تلگرامی هپکو – دو سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۹- هادی فاضلی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیر قانونی، معاونت در جرم از طریق هدایت و تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و پیام – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۰- امیر فتاح‌پور- اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیر قانونی، معاونت در جرم از طریق هدایت و تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۱- مجید یحیایی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیر قانونی – یک سال و ۷۴ ضربه شلاق
۱۲- بهروز حسنوند – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در احتماعات غیر قانونی و ایجاد هیاهو، نزاع با ماموران نیروی انتظامی، تبلیغ علیه نظام – ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۳- فرید کوه‌دانی- اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی از طریق تبلیغ علیه نظام – یک سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۴- مجید لطیفی – اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی،معاونت در جرم و تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات علیه نظام – یکسال و شش ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق
۱۵- علی ملکی- در اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات و تظاهرات غیر قانونی – یک سال و ۷۴ ضربه شلاق