پزشک؛ نقاش؛ شاعر و نویسنده مبارز خانم دکتر زری اصفهانی روز شنبه ۵ آبان ۹۷بر اثر بیماری سرطان درگذشت. او زنی شجاع و مبارز و خستگی ناپذیر در مبارزه علیه رژیم زن ستیز ولایت فقیه بود و قلمش را با اشعار و نوشته ها ی جسورانه و روشنگرانه خود چون سلاحی تیز و بران و موثر علیه رژیم و مزدوران آن به کار می گرفت.
دکتر زری اصفهانی همواره حرفش را صادقانه و جسورانه بیان می کرد و با ایمان و احترام رزمندگان انقلابی را که خود سالها با آنها همرزم و همسنگر بود ستایش می کرد . اوهمچنین در حمایت و همدردی با مردم ایران بویژه زنان و کودکان خیابانی و زندانیان سیاسی در بند تا لحظات آخر حیات دمی از پا ننشست.
این حقیقت را در شعر «زنده بمان ماه زندانی» با تمام وجود به روشنی و زیبایی بیان نموده است. یادش در مبارزه علیه ستم و استبداد و برای برقراری آزادی و عدالت گرامی و جاودان باد.
****
زنده بمان ماه زندانی

زیرا که خسوف تو

شب کودکان خیابان است

زیرا که پنهان شدن ات درپس ابرهای تیره

غم تاریک زنان بی خانمان است

تو ماهی

ماهی درپشت میله های جهالت
و جنایت
و گرچه میدانم

که درتاریکخانه دیوان درزنجیرزیستن

آدمیان را نشاید

اما نگاه کن به شب

که اندک اندک پرده هایش کوتاه تر میشوند

و ویران تر

نگاه کن که همسایه ها هزاران شمع روشن کرده اند

درکوچه های ظلمت

و چراغان مشت های گره بسته است

صبور باش دختر مهتاب های کوهستان

میدانم که طلوع خواهی کرد

از تاریکترین افق ها

و بربلندترین کوه ها

پرچم درخشان ات را برمی افرازی

آه ماه زیبای کودکان فقیر

زنده بمان
زنده بمان

تا طبل های توفان چیزی نمانده است

و رنگین کمانی بزرگ درراه است

زنده بمان

ماه زندانی

زیباتراز آنی که مرگ ترازما بستاند

با دستهای محتضرش

نه نه وقت مردن نیست
قناری رنجور درقفس

برخیز و از میله های پنجره

دریای بی شکیب را نگاه کن

دریای برهنگان را

دریای گرسنگان را

دریای کارگران را

دریای زنان را

که خروشان با مشعل هایشان سرمی رسند

آه
چیزی به صبحدم نمانده است

زنده بمان پرنده اولین طلوع

زنده بمان