امروز دوشنبه هفتم آبان 97 مأمورین سرکوبگر اقدام به بستن کلیه مسیرها به سمت پاسارگاد کردند. همه راهها ازاصفهان وتهران بسمت پاسارگاداز سمت سعادت شهر شدیدأ تحت کنترل است.

همچنین مسیر  شیراز و مرودشت به سمت پاسارگاد هم بسته شده است .
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah