به گزارش فعالین حقوق بشر در ایران ماموران جنایتکار رژیم درزندان زاهدان برای تحقیر زندانیانی که نیاز به پزشک دارند با دستبند و پابند و بدون کفش و دمپایی آنها را به بیمارستان اعزام میکنند.
بنابه این گزارش روز یکشنبه ۶ آبان ۹۷یک زندانی را درحالیکه به پاهایش زنجیر بود و کفشی به پا نداشت به بیمارستان موسوم به امام علی منتقل کردند.
این تصویری است از درد مردم ایران این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود. همراه شو عزیز