برداشتن روسری توسط یک دخترشجاع درمیدان انقلاب

که مامواران سرکوبگر سعی دربازداشت وی داشتند
7آبان 97 دوشنبه