گزارشی کوتاه از یک هم وطن در باره وضعیت منطقه پاسارگاد که چگونه نیروهای سپاه و بسیج و نیروی انتظامی همه مسیرها را زیر کنترل گرفته و بسته اند
و از ورود مردم به پاسارگاد جلوگیری می کنند.
7 آبان 97 دوشنبه


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah