بیکاری ۳۰ هزار پرستار به دلیل عدم صدور مجوز استخدام- دبیر کل خانه پرستار گفت: به دلیل محدودیت مالی و ندادن مجوز استخدام ۳۰ نیروی پرستار بیکار در ایران داریم.

محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستاری ایران گفت: اینکه به دلیل محدودیت مالی و ندادن مجوز استخدام؛ ۳۰ هزار نفر نیروی پرستار بیکار در ایران داریم، وی افزود که “برای دریافت خدمات پرستاری مناسب باید نسبت جمعیت به پرستار ۴ باشد که متوسط دنیا به ازای هر هزار نفر ۶ پرستار است؛ اگر بخواهیم حداقل نیروی پرستار به ازای جمعیت ۸۰ میلیونی داشته باشیم، باید ۲۴۰ هزار پرستار در سراسر ایران مشغول به فعالیت باشند این در حالی است که تنها در حدود ۱۶۰ هزار پرستار مشغول به ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستند”.
همچنین رئیس نظام پرستاری اصفهان، از کمبود نیرو پرستار خبر داد و گفت که “کمبود پرستار، علاوه بر فشار کاری، باعث فرسودگی شغلی و افزایش میزان خطاهای پرستاری و در نتیجه افزایش مرگ و میرهای بیمارستانی خواهد شد”.

8 آبان 1397
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah