در نتیجه دزدی و اختلاس کارگزاران رژیم دانشجویان به جای تحصیل در خیابانها دست فروشی می کنند. شغلی که هیچ ارتباطی به رشته تحصیلی شان ندارد .
دستفروشی دانشجویان حاصل پولی شدن دانشگاه و کالایی شدن تحصیل در ایران است.بخشی از دستفروشان خیابان و مترو شامل دانشجویانی هستند که به اجبار برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی دانشجویی خود اقدام به دستفروشی می‌کنند.

آبانماه 97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah