هدر ناوئرت روز دوشنبه ۷ آبان ۹۷ در صفحه توئیتر خود نوشت:‌ «بیش از ۲۰۰۰ سال پیش کوروش کبیر در ایران باستان مدارای دینی را رواج می داد. امروز، در روز کوروش، رژیم ایران باید از او درباره رهبری اش بیاموزد و پیگرد قضایی بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و دیگر گروه های اقلیت در ایران را متوقف کند.»

به خانم ناوئرت باید گفت که برای تعلیم و تربیت رژیم ایران خیلی دیر شده است. برای رژیمی با افکار قرون وسطایی در آغاز قرن بیست و یکم درس آموختن برای تغییر رفتار محال است چون مساوی است با تغییر رژیم!
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah