اعتراض دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار

دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار در اعتراض به وضعیت اسفبار غذای این دانشگاه دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن غذاهای دانشگاه خودداری کردند.
این اعتصاب از روز جمعه 11 آبان 97 شروع شده است
وجود کرم در گوجه کباب، ماست های فاسد و مسمویت چندین دانشجو و همچنین محیط غیربهداشتی این دانشگاه از جمله عللی هستند که منجر به اعتراض دانشجویان شده است.

photo_2018-11-03_13-29-34.jpg