امروز شنبه ۱۲ آبان ۹۷ گروهی از داوطلبان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد که همچنان نسبت به وضعیت خود معترض هستند در دو گروه جداگانه تقسیم شدند و در مقابل مجلس و ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند .
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah