جاده بوشهر به شیراز
اعتصاب کامیونداران  12 آبان 97

 

 

 

 

 

اعتصاب کمپرسی داران شهرستان ایرانشهر در همبستگی با اعتصاب سراسری کامیونداران

شنبه ۱۲ آبان ۹۷