پاسدارمحمد جعفری فرماندە سپاه در سخنان ١٣ آبان مدعی شد نشریە آمریکایی کانزرتیو (کە البتە چنین نشریەای وجود ندارد و به‌دلیل نداشتن سواد انگلیسی بد تلفظ کردە و منظورش آمریکن کانسرواتیو است) گفتە:
«ھرگونە تلاش برای ساقط کردن نظام ایران دیوانگی است! ایران یکی از کشورهای باثبات در منطقە است و بنابراین دیوانگی است کە بخواهیم اختلال در ایران ایجاد کنیم.»

این نشریە آمریکایی هرگز چنین مطلبی منتشر نکردە و نقل قول جعفری از نشریە آمریکن فارن پالسی هم دروغ مطلق است.
همچنین جعفری مدعی شدە کە پنتاگن دستور دادە از انتشار اخبار دربارە قدرت نظامی ایران دربین سربازان آمریکایی جلوگیری شود. جدای از اینکه این قدرت‌نمایی‌های کاذب دردی از نیروهای روحیه باخته نظام درمان نمی‌کند، همه می‌دانند که سانسور و اختناقی که او توصیف می‌کند خاص نظام آخوندی است.

13 آبان  97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah