در دی ماه ۹۶ آنچه در پهنه اجتماعی ایران روی داد یک سرفصل در رابطه با نظام ولایت فقیه با دسته بندیهای جناحی اش و جامعه ایران بود.

این سرفصل عبور از نظام ولایت فقیه نام گرفته است. شاخص این عبور هم شعارهای این قیام بود از جمله «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» یا «خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن» از این نقطه به بعد دکانهای فرصت طلبی هم برای بهره برداری از شرایط متحول و توقف ناپذیر جامعه ایران که هدفش براندازی نظام ولایت فقیه است باز شده است و عده ای یا برخی بدون هیچ پشتوانه سیاسی و مبارزاتی و پایگاه اجتماعی با بازتاب اخبار اعتراض های اجتماعی در فضای مجازی و توجه واستقبال مردم از آن که به دلیل امنیتی مراجعه به آن برای عموم مردم راحت تر و بی دردسر است دم از رهبری قیام می زنند! آیا مبارزه با جمهوری اسلامی و تغییر آن به سادگی تعویض یک کانال تلویزیون با یک ریموت کنترل است؟ آیا در طول چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی که سازمانهای سیاسی مبارز اعم از سراسری و منطقه مانند گروههای سیاسی کرد و …هزاران عضو و هوادارشان جانبازی و فداکاری کرده و دارای تشکیلات و پایگاه اجتماعی هر کدام به سهم خود می باشند به قول معروف برگ چغندر تشریف دارند که برخی توهم برشان داشته و فکر می کنند می توانند میوه چهار دهه مبارزه مردم ایران و سازمانهای سیاسی را بچینند ؟! پاسخ در یک کلام روشن است و چنین چیزی غیر ممکن است. اما لازم است یاد آوری و روشنگری کرد که دیکتاتوری ولایت فقیه نه با تحریمهای آمریکا؛ نه با نافرمانی مدنی؛ نه خودبخودی و نه با اعتصاب و اعتراض که با یک قیام سازمان یافته و هدایت شده توسط رزمندگان و رهبران و سازمانهای سیاسی مجرب و با سابقه و برخوردار از امکانات سیاسی و تشکیلاتی و پایگاه اجتماعی و دارای استراتژی براندازی ساقط میشود. پس لطفا دچار توهم نشوید و به وظیفه خود که اطلاع رسانی درست و صادقانه می باشد عمل کنید. اشتباه نشود هر کسی در مسیر مبارزه و فعالیت سیاسی و هر فعالیت دیگری به سود جامعه آزاد و مختار است؛ ای کاش کسی یا کسانی توان و ظرفیت به زیر کشیدن جمهوری اسلامی را داشته باشند. بی تردید بایستی با حفظ اصول و مواضع خود از آنها حمایت کرد اما مگر میشود یک شبه ره صد ساله را پیمود و بی آنکه دستی در مبارزه داشت بسان خمینی بر خر مراد سوار شد! دوران فرصت طلبی و سرقت انقلاب به یمن تجربه خونینی که از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و سازمانهای سیاسی کسب کرده اند گذشته و این بار مردم با آگاهی و اعتماد پا به میدان میگذارند. مبارزه با جمهوری اسلامی بسیار پر هزینه و پیچیده است. زیرا یکی از ویژگیهای این رژیم دجالگری است. همچنین این رژیم زبانی جز زبان زور نمیفهمد و این زور در بازوی رزمندگان جان برکفی است که حاضر به دادن هزینه هستند نه کسانی که میخواهند مردم برایشان هزینه بدهند تا آنها بر گردهایشان سوار شوند. سعی و کوشش کنید رویدادها را بازتاب و اطلاعات درست به مردم بدهید اما سعی و کوشش نکنید در برابر جنبش اپوزسیون که یگانه نیروی است که مردم می توانند به آن اتکا کنند دکان فرصت طلبی و اپوزسیون سازی و آلترناتیو سازی قارچ گونه باز کنید. تبلیغ برای تشکلهایی که پر از عوامل رژیم می باشند تبلیغی انحرافی و به سود رژیم است. انقلاب کار توده های مردم و رهبران انقلابی است. اعتصاب و اعتراض تاکتیکهایی است که با آنها می توان انقلاب را محقق کرد. شورش اقشار مختلف اجتماعی با هدایت و رهبری نیروی آگاه و پیشاهنگ جامعه به قیامی ملی تبدیل میشود. اتحاد نیروهای سیاسی و آحاد جامعه برای این امر مهم لازم و ضروری است و به عنصر صلاحیت بایستی توجه اکید وویژه داشت. کسانی که هیچ صلاحیتی در امر مبارزه کسب نکرده اند چگونه می توانند یک فیام یا شورش اجتماعی را سازماندهی و رهبری کنند؟ بنابر این اجازه ندهیم کسی یا کسانی فرصت طلبانه خود را در جایگاهی بنشانند که لایق و شایسته آن نیستند. آنها می توانند خود را جزئی از قیام مردم ایران بدانند و لی نمی توانند با دور زدن یا چشم بستن بر چهار دهه مبارزه خونین مردم ایران خود را فرصت طلبانه یا از روی توهم در کسوت رهبر یا فرمانده یا شورای هماهنگی انقلاب معرفی کنند. کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن!
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah