نوه معلم در یند هاشم خواستار
عکس دکتر مصدق درپشت سر و تصویر پدر بزرگ درزنجیر در دست پیروزی و آزادی را نوید می دهد. راستی با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah