حمایت خانواده معلم زندانی اسماعیل عبدی از آزادی معلمان زندانی و آقای هاشم خواستار

خانواده های محترم آقای عبدی و آقای واحدیان عکس های فتوکالشان را فرستادند
لطفا همه  با ارسال عکس و نوشته ای در حمایت از معلمان دربند ، عزم و اتحاد ملی مان را برای آزادی این عزیزان به نمایش بگذاریم.

لطفا نوشته ها تاریخ آبان ماه 97 و نام شهر را داشته باشد.

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah