برپایە گزارش  هەنگاو، روز یک شنبە (١٣ آبان ٩٧ / ٤ نوامبر ٢٠١٨)، یک کولبر جوان با هویت ”مصلح قریشی“ پس از نزدیک بە سە هفتە بستری بودن در یکی از مراکز درمانی ارومیە بە دلیل شدت جراحات در گذشت.

جنازە این کولبر اهل ارومیە هنوز در ارومیە بودە و تاکنون بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

مصلح قریشی، بامداد همراه با یک کولبر دیگر با هویت “جابر برشان” بامداد روز سەشنبە (٢٤ مهر ٩٧ / ١٦ اکتبر ٢٠١٨)، با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در کوهستان “برایم شیلان” زخمی شدە بودند.

مصلح قریشی فرزند سید مراد و اهل روستای “نمنجە” پیرانشهر می باشد.