امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ گروهی از معلمان و اقشار مختلفی که برای اعتراض به بازداشت معلم دربند  هاشم خواستار جلوی بیمارستان سینا در مشهد جمع شده بودند  که با واکنش نیروی انتظامی روبرو شدند.

نیروهای گارد ویژه و انتطامی اجازه تجمع به مردم ندادند.

خانم و پسر آقای خواستار و چند نفر دیگر را به  دستگیر کرده اند .

یک خانم جوان را درحالیکه فریاد میزد نمیام با زور به همراه چند نفر دیگر سوار مینی بوس انتظامی کرده و بردند.
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah