اعتصاب سراسری بازاریان وکسبه پاساژ آفتاب در گرگان-دوشنبه ۱۴ آبان97

اعتصاب سراسری کامیونداران دربندرعباس

14آبان 97

اعتصاب سراسری کامیونداران
میرجاوه هیچ خودروی سنگین و کامیونی حرکت نکرده است
14 آبان دوشنبه 97