حاجیه خرامان گولی، ساکن نودشه در استان کرمانشاه که برای امرار معاش خود بیش از ٣٠ سال به کار کولبری مشغول بود ؛ در گذشت. مادر جان اگر چه زندگی ات پر از غم و محنت بود اما شرفت شرف همه ملت بود روحت شاد که ۳۰ سال بار گران بردوش کشیدی ولی دستان رنج دیده و رنج کشیده ات را به سوی ناکسانی که حق ترا پایمال کردند دراز نکردی. درود به شرفت.