روز 14 آبان 97 ،تجمعی برای آزادی هاشم  خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد صورت گرفت
نیروهای انتظامی تعدادی از فرهنگیان را بازداشت و سپس همان شب اعلام کردند همگی آزاد شدند

ولی همچنان اعظم دیده بان  که در این تجمع دستگیر و به اطلاعات منتقل شده برخلاف ادعای نیروی انتظامی آزاد نشده است.