اعتصاب سراسری کامیونداران
بیرجند
17 آبان97 پنجشنبه


اعتصاب سراسری کامیونداران
مشهد
17 آبان 97 پنجشنبه